W Jaworznie trwa realizacja projektu innowacyjno-wdrożeniowego, mającego na celu opracowanie modelowych rozwiązań w zakresie wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin. Projekt opiera się na metodyce oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Podstawą projektu są badania naukowe, które mają za zadanie opracować modele rozwiązań dla efektywnego zarządzania lokalnym wsparciem. Te modele zostaną później wdrożone i sprawdzone w wybranych powiatach. Dodatkowo, cały proces badawczy i wdrażania modeli będzie poddawany szczegółowej ewaluacji.

Głównym celem jest zwiększenie jakości i efektywności skoordynowanego wsparcia na poziomie lokalnym. Aby osiągnąć ten cel, konieczne będzie przeprowadzenie analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów realizowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społecznej.

Projekt zakłada integrację działań skoncentrowanych wokół dziecka i rodziny. Zostaną uruchomione zasoby wsparcia bezpośrednio w środowisku dziecka oraz wdrożony proces personalizacji wsparcia, dostosowując pomoc do indywidualnych potrzeb. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń proceduralnych i efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów.

W procesie tym kluczową rolę odegrają jednostki koordynujące, wspierające oraz współpracujące, takie jak placówki oświatowe i organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane jest od kwietnia 2022 r. do końca 2023 r., a jego efekty mają przynieść znaczące zmiany w środowiskach lokalnych.

W projekt zaangażowane są różne instytucje z Jaworzna, m.in. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, różne placówki edukacyjne i przedszkola, które pełnią ważną funkcję w realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia.

Źródło: https://www.jaworzno.pl/

Archiwum: styczeń 2024